โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์
81 ม.7   ตำบลเหนือคลอง  อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
เบอร์โทรศัพท์ 075651211
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายกอเดช ผิวดี
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13
ชื่อ-นามสกุล : นายคอลีล ผิวดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13