โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์
81 ม.7   ตำบลเหนือคลอง  อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
เบอร์โทรศัพท์ 075651211
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายรอฮาดี บินกาเซ็ง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวกัญญารัตน์ สิทธิมนต์
ครู