โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์
81 ม.7   ตำบลเหนือคลอง  อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
เบอร์โทรศัพท์ 075651211
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวโสรญา ตาวัน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกรรณิการ์ บุตรฤทธิ์
ครู
ครูประจำชั้น