โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์
81 ม.7   ตำบลเหนือคลอง  อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
เบอร์โทรศัพท์ 075651211
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนิศานาถ นักร้อง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนุชราณี หมาดอะดัม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4